Közérdekű adatok

Főoldal 5 Közérdekű adatok


Térítési díj szabályzat

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AdatFrissítésMegőrzés
1A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiA változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

szervezeti ábra

SZMSZ – szervezeti egységek feladatai

A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
3A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfél fogadási rend.A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működőgazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

11A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiFolyamatosanAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AdatFrissítésMegőrzés
1A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat (archív) vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  hatályos szövege, alapító okirataA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

3

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

5A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

9

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

10

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

FolyamatosanLegalább 1 évig
archívumban tartásával
11

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

12

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

13A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

15

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az intézmény vonatkozásában nem releváns

17

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

18

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

20

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

21

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

22

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

23

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

III. Gazdálkodási adatok

AdatFrissítésMegőrzés
1A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

A változásokat követően azonnalA 2020. évi ÁSZ jelentés elérhető, régebbi jelentés nincs
3

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója:
2017-es beszámoló (Szöveges indoklás)
2018-as beszámoló (Szöveges indoklás)
2019-es beszámoló (Szöveges indoklás)
2020-as beszámoló (Szöveges indoklás)
2021-es beszámoló (Szöveges indoklás)
2022-es beszámoló (Szöveges indoklás)
2023-as beszámoló

Elemi költségvetés I. 2019
Elemi költségvetés II. 2019
Elemi költségvetés 2020
Elemi költségvetés 2021
Elemi költségvetés 2022
Elemi költségvetés 2023
Elemi költségvetés 2024

A változásokat követően azonnalA közzétételt követő 5 évig
4A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
2023. évi béradatok
2023. évi létszámadatok
ÉventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

6

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Szerződések 2017.
Szerződések 2018.

Szerződések 2019.
Szerződések 2020.
Szerződések 2021.
Szerződések 2022.

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évig
7

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

8

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

9

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó  szerződések

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

10

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közbeszerzési terv 2020
Közbeszerzési terv 2021
Közbeszerzési terv 2022
Közbeszerzési terv 2023
Közbeszerzési terv 2024

ÉventeLegalább 1 évig archívumban tartásával

Dr. Csapó Csilla

Adatvédelmi Tisztségviselő
adatvedelmi@misszio.hu
+36 30 641 3314