Közérdekű Adatok

Térítési díj szabályzat

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat  Frissítés       Megőrzés
1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  

 

szervezeti ábra

SZMSZ – szervezeti egységek feladatai

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfél fogadási rend. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működőgazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat Frissítés Megőrzés
1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  hatályos szövege A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

7 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

8 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

9 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Folyamatosan Legalább 1 évig
archívumban tartásával
11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

12 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns

17 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

18 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

19 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

   
20 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

21 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

22 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

23 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

III. Gazdálkodási adatok

  Adat Frissítés Megőrzés
1 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

 

A változásokat követően azonnal  
3 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója:
2015-ös beszámoló      (Szöveges indoklás)
2016-os beszámoló      (Szöveges indoklás)
2017-es beszámoló      (Szöveges indoklás)
2018-as beszámoló      (Szöveges indoklás)
2019-es beszámoló      (Szöveges indoklás)
______________________________________________________

 

Elemi költségvetés 2014
Elemi költségvetés 2015
Elemi költségvetés 2016
Elemi költségvetés 2017
Elemi költségvetés 2018

Elemi költségvetés I. 2019
Elemi költségvetés II. 2019

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 5 évig
4 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
2019. évi béradatok
2019. évi létszámadatok
Évente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

6

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Szerződések 2017.
Szerződések 2018.

Szerződések 2019.

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
7 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

8 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

9 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó  szerződések

 

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

10 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közbeszerzési terv 2019
Közbeszerzési terv 2020
évente Legalább 1 évig
archívumban tartásával
       

A Misszió Egészségügyi Központ adatvédelmi tisztségviselője Dr. Csapó Csilla egyéni ügyvéd

(telefonszáma: 06306413314, e-mail cím: adatvedelmi@misszio.hu )